Köszöntöm a weboldalamon!

A weboldalon közzétett dokumentum tartalmakat a weboldal tulajdonosa készíti, szerkeszti. A weboldalt külső szolgáltató készíti. A közzétett tartalmak, illetőleg annak bármely részlete, ide értve a weboldal felépítését, szerkezetét...

Adatvédelem


Tisztelt Felhasználó!

Ezúton tájékoztatom, hogy ügyvédi tevékenységem során a természetes személyek adatai kezelésekor adatkezelőként járok el.

Adatkezelő és kapcsolattartási adataim:
NÉV: Dr. Holhós-Kovács Szilárd egyéni ügyvéd
SZÉKHELY: 4028 Debrecen, Hadházi út 31. 1/10.
NYILVÁNTARTÓ KAMARA: Debreceni Ügyvédi Kamara
Kamarai Azonosító Szám: 36073710
ELEKTRONIKUS LEVELEZÉSI CÍM (továbbiakban e-mail): dr.holhoskovacsszilard@gmail.com;
CÉGKAPU AZONOSÍTÓ: 68225272#CEGKAPU
TELEFONSZÁM: 06306163069
ADÓSZÁM: 68225272-2-29
WEBLAP: www.holhosugyved.hu

Ügyvédi tevékenységem folytatása alkalmával ügyfeleim személyes, különleges adatai bizalmas kezelése érdekében megteszek minden olyan szervezési, biztonsági intézkedést, melyek szükségesek az ügyvédi titok megőrzéséhez.

Adatkezeléseimről fentiekre figyelemmel következő általános adatkezelési tájékoztatást adom.

I.    Adatkezelés kapcsán alkalmazandó szabályozás:

Elkötelezett vagyok a természetes személyek személyes adatai kezelésének a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács 2016/679 számú Rendeletben, valamint az Információs önrendelkezési jogról és információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben megfogalmazott adatkezelési elvek, valamint az Ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvényben (Ügyvéd tv.), továbbá a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban Pmt.)  foglalt rendelkezések betartása iránt.

II.    Adatkezelés és annak célja:

Az adatkezelés az ügyvédi megbízási jogviszony része.

Az Ön adatai következőként juthatnak hozzám:

Ön kifejezett nyilatkozattal – az eseti tanácsadás esetét ide nem értve - az ügyvédi megbízási szerződés írásbeli megkötésével, ezáltal írásbeli nyilatkozattal bocsátja rendelkezése személyazonosító adatait.

Következő személyazonosító adatai jogszabály kötelező rendelkezése folytán rögzítendőek, ezáltal szerződésben feltüntetendőek: családi és utónév, születési név, születési hely-    idő, édesanyja neve,  lakóhely, tartózkodási hely, személyazonosító igazolvány típusa és száma, személyazonosító száma, állampolgársága

Személyhez kapcsolódó adatok, mely esetlegesen számlázáshoz szükségesek: adószám, adóazonosító jel, adózói minőség.

Személyhez kapcsolódó esetleges adatok, melyek a kapcsolattartást segítik: e-mail cím, telefonszám, fax, weblap.

Különleges, bűnügyi személyes adatai: jogi képviselet ellátását érintően.

Személyes, különleges és egyéb adatait jogviszonyunk létrejötte kapcsán az Ön jogi képviseletének ellátása érdekében, a megbízási szerződéses kötelezettség teljesítése, illetőleg ellenszolgáltatás díjának számlázása, díj beszedése, továbbá kapcsolattartás érdekében, illetőleg jogszabály kötelező rendelkezése folytán kerül kezelésre, mely adatkezelések – jogszabály kötelező rendelkezése folytán - ügyvédi nyilvántartásokban rögzítésre is kerülnek.

Személyes adatainak kezelésére a jogviszonyunk megszűnését követően is sor kerülhet, figyelemmel arra, hogy jogszabályi kötelességeimnek kell eleget tegyek.


2.  Weblapomat bárki díjmentesen látogathatja és böngészheti. Az ott közzétett elérhetőségek bármelyikén érdeklődhet. Az érdeklődéssel Ön bocsátja rendelkezésre elérhetőségét, mely megkeresését és elérhetőségét a levelezőprogram elment. A levelező programból törlést Ön bármikor kérheti.

A weblap használata során a weblap használatát megkönnyítő, böngészési élményt fokozó technikai adatok is képződhetnek (cookie), melyekkel kapcsolatban bővebb tájékoztatást jelen tájékoztató IX. pontjában olvashat.

A cookie alkalmazásokhoz a weblap használatával hozzájárul.


III.    Adatkezelésem jogalapja:

Az ügyvédi megbízás során az adatkezelés jogszabályi rendelkezés alapján történik, azaz kötelező, telefonszám, e-mail cím kapcsán hozzájáruláson alapul.

IV.    Adatkezelés, feldolgozás során eljáró személyek, adattovábbítás:

Az Ön személyes adataihoz a megbízás teljesítése körében és érdekében az Ön hozzájárulása alapján és annak szüksége esetére helyettes ügyvéd, illetőleg adminisztrátori tevékenységet végző foglalkoztatott, illetőleg megbízott férhet hozzá titoktartási kötelezettséggel, aki az adatokon változtatást, feldolgozást, adatok törlését, tárolását nem végzi.

Tájékoztatom, hogy adóügyi bizonylataim rendezése érdekében könyvelőiroda szolgáltatását veszem igénybe, mely az ügyvédi titoktartási kötelezettségemet nem érinti. Ezen adatfeldolgozási tevékenység kizárólag az adóügyi bizonylatokon jogszabály erejénél fogva feltüntetendő adatokra és számlamegőrzésre vonatkozik. Az Ön személyes adatai kezelése során az adatfeldolgozó saját adatvédemi szabályozásának megfelelően  jár el. Az adatfeldolgozóra - csakúgy, mint az adatkezelőre – a GDPR és Info törvény rendelkezései irányadóak.

Tájékoztatom továbbá, hogy irodai adminisztratív tevékenységem hatékonyságának növelése érdekében adminisztratív tevékenység kifejtése érdekében adminisztratív szolgáltatásra szakosodott szolgáltató szolgáltatását vehetem igénybe, mely tevékenység az ügyvédi titoktartási kötelezettségemet nem érinti, adattárolást, módosítást, törlést nem eredményez, kizárólag fénymásolási, nyomtatási, tárgyalás szervezési tevékenység kifejtésére irányul, mely kapcsán külön titoktartási nyialktozat megtételére kerül sor. A szolgáltató  saját adatvédemi szabályozásának megfelelően, jár el. Az adatfeldolgozóra - csakúgy, mint az adatkezelőre – a GDPR és Info törvény rendelkezései irányadóak.
.

Tájékoztatom arról is, hogy weblapom üzemelése során tárhelyszolgáltatás kerül igénybevételre a weblap adatainak tárolása kapcsán, ahol a IX. pontban írt technikai adatok – személy azonosításra alkalmatlan módon - rögzülhetnek.


Harmadik személynek történő adattovábbításra kerülhet sor következő személyek, szervek részére:
Jogszabályban írt kötelezettség és jogi képviselete teljesítése, teljesíthetősége érdekében (különösen bírósági, hatósági ügyben, osztatlan közös tulajdon megszüntetése tárgyában) bíróságok, hatóságok, tulajdonostársak, Magyar Állam képviseletében eljáró tulajdonosi joggyakorló részére.

Az Ön által megadott személyes adatokat az adatkezelő az Ön jogi képviseletén, megbízás ellátásán kívüli célokon kívül más célra nem használja fel.

Közvetlen üzletszerző tevékenység kifejtése érdekében az Ön személyes adatai nem kerülnek felhasználásra, és külföldre sem kerülnek továbbításra.

V.    Az adatkezelés ideje:

Az adatkezelő az ügyvédi megbízási jogviszony alatt, illetőleg annak időközbeni megszűnése esetére az adatkezelés kezdetétől számított – jogszabály, vagy hatóság eltérő rendelkezése hiányában - 8 évig [2017. évi LIII.tv. 57.§], illetőleg 10 évig, ha  közhiteles nyilvántartásba való bejegyzésre irányuló eljárásban való jogi képviseletre, illetve közhiteles nyilvántartásba való bejegyzés alapjául szolgáló okirat szerkesztésére kerül sor [2017. évi LXXVIII. törvény 32.§].

VI.    Az adatkezelés jogszerűségeivel kapcsolatos garanciák, adatvédelem

Az adatkezelő az adatok védelme érdekében logikai, fizikai és adminisztratív, folyamatba épített védelmi intézkedéseket tesz, informatikai rendszer(ek) működése esetében megfelelő kontrollokat is alkalmaz.

Az adatkezelés ügyvédi titoktartással jár.


VII.    Az adatkezeléssel összefüggésben Önt következő jogok illetik meg:

1.    Tájékoztatáshoz való jog
-    Önnek joga van az adatkezelés mikéntjéről, kezelt adatokról, jogalapról, adatkezelő személyéről, jogairól, jogérvényesítés lehetőségeiről tájékoztatást kapjon. Ezen előzetes tájékoztatási kötelezettségét az adatkezelő jelen tájékoztató formájában teljesíti.
-    Ön jogosult továbbá, hogy az adatkezelőtől további tájékoztatást kérjen az adatkezeléssel összefüggésben, melyet 30 napon belül teljesít az adatkezelő.

2.    Személyes adatok helyesbítéséhez való jog
-    Amennyiben Ön bármely dokumentumon észleli azt, hogy adatai helytelenül kerültek rögzítésre, adatai haladéktalan helyesbítését kérheti.
-   
3.    Személyes adatok törléséhez való jog
-    Önt megilleti az „elfeledtetéshez való jog”, azaz hogy adatai törlését kérje. A törlés megtagadható a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre
-    Az Ön személyes adatainak kezelése a pénzmosás és terrorizmus megelőzése és megakadályozásáról szóló, ügyvédi tevékenységről szóló jogszabályok alapján előírt, jelen tájékoztatóban közölt időtartamban kötelező, így ezen időtartam alatt az adatkezelő megtagadhatja az adatok törlését
-    Ön személyhez kapcsolódó kapcsolattartási adatai – levelezési cím kivételével – törlését bármikor kérheti

4.    Adatkezelés korlátozásához való jog
-    Ön kérheti továbbá az adatkezelés korlátozását amennyiben, a személyes adatainak pontosságát vitatja arra az időtartamra, míg az adatkezelő ellenőrzi az adatok pontosságát.
-    Az adatkezelés jogellenessége esetén a törlés helyett kérheti az adatkezelés korlátozását.
-    Az adatkezelőnek nincs szüksége már az adatok kezelésére, de Ön valamely jogos igénye érdekében és annak idejére kérheti a törlés korlátozását
-    az adatkezelés korlátozás alatt áll mindaddig, míg az Ön által előterjesztett tiltakozás jogszerűségét meg nem állapítja

5.    Tiltakozáshoz való jog az adatkezelés ellen
Önt – a törlés jogánál kifejtett adattörlés megtagadására vonatkozó lehetőségeken túl - megilleti adatainak kezelésével összefüggésben a tiltakozás lehetősége. Tiltakozását 15 napon belül megvizsgálom, és kérését megválaszolom.

Fentieket meghaladóan felhívom figyelmét, hogy közvetlen üzletszerzés érdekében adatai nem kerülnek harmadik személynek átadásra. Az adatait jogszabály kötelező rendelkezése folytán, avagy szerződés és abból folyó kötelezettségek teljesítése, avagy kapcsolattartás folytán tartom nyilván és továbbítom, illetőleg kezelem.

6.    Adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy személyes adatait az általam vezetett nyilvántartás szerint megkapja, illetőleg azt másik adatkezelőnek továbbítsa.

7.    Adatok hozzáféréshez való jog

Önt megilleti az, hogy kérdései megválaszolásra kerüljenek. Kérdéseit 30  napon belül, adatkezelés elleni tiltakozás esetében 15 napon belül megválaszolom. Az adatok helyesbítését az Ön közreműködésével végzem el.

8.    Jogorvoslathoz való jog

Esetleges adatkezeléssel összefüggő panaszával, egyéb jogérvényesítésével kapcsolatban kérem előzetesen írásban forduljon hozzám – az adatkezelőnél feltüntetett - elérhetőségeim bármelyikén.

Panasszal és bejelentéssel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen az illetékes törvényszékhez (bírósághoz) fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az érintett jogosultsága annak eldöntése, hogy az adatkezelő székhelye szerint illetékes, avagy a saját lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt indít polgári pert.

Tájékoztatom továbbá, hogy az ügyvédi tevékenységgel kapcsolatos Panaszával fordulhat 2017. évi LIII. törvény szerint felügyeleti hatóságként eljáró Debreceni Ügyvédi Kamarához (cím: 4026 Debrecen, Péterfia u. 46. I. em.; e-mail: debreceniugyvedi.kamara@upcmail.hu; tel.: (52) 416-398, (52) 533-265, (52) 533-266).

További tájékoztatási igényével, illetőleg jogainak gyakorlása érdekében kérem keressen megadott elérhetőségeim bármelyikén.


VIII.    Adatkezelő Jogfenntartása:

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa, a kezelt adatokat jogos érdekei érvényesítése érdekében bíróságok és hatóságok előtt felhasználhassa. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő közzéteszi jelen tájékoztató közzétételével megegyező helyeken.

Az adatkezelő az érintett által megadott személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag az érintett felelős.IX.    COOKIE tájékoztató

Tájékoztatom továbbá kedves felhasználóimat arról, hogy weblapomat regisztráció hiányában bárki díjmentesen böngészheti.

E körben felhívom a figyelmét, hogy weblapom működése során „cookie” -kat alkalmaz, mely technikai adatokat hordozó fájlok használatához Ön a weblap használatával járul hozzá.

A cookie olyan rövid szöveges fájl, amit a megtekintett honlap helyez el az Ön számítógépe böngészőjében a honlap hatékonyabb működése érdekében.

Az állandó cookie-kat a böngésző egy meghatározott ideig tárolja, amennyiben azok nem kerülnek korábban törlésre. Az ideiglenes cookie-k a böngésző elhagyásával automatikusan törlődnek.

A cookie-k által az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek a honlap számítógépes rendszerében is, mely felismeri a visszatérő felhasználókat. Az így képződött adatok a weblap használata esetére sem kerülnek az Ön személyes adataival összekapcsolásra. Ezen technikai adatok személyazonosításra alkalmatlanok és statisztikai célból sem kerülnek felhasználásra.

Amennyiben Ön nem járul hozzá cookie elhelyezéséhez, annak tiltását, törlését a saját böngészőjében a beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. A cookie-k letiltása korlátozhat, vagy akadályozhat a weblap által nyújtott szolgáltatásokat.

Dr. Holhós-Kovács Szilárd
ügyvéd
gazdasági büntetőjogi szakjogász


TOP